Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ochrana osobných údajov - Privacy policy

Společnosti

  • ACO Industries k.s., IČO: 481 19 458, se sídlem Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 4005;
  • ACO Stavební prvky spol. s r.o.,IČO: 259 80 009, se sídlem Pávov 141, 586 01 Jihlava, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 62464;
  • ACO Stavebné prvky, s.r.o.,IČO: 31399746, se sídlem Fraňa Kráľa 35, 81101 Bratislava, Slovensko, zapísaná v OR SR BA I Oddiel Sro, vložka č. 9350/B
  • ACO Industries Tábor s.r.o., IČO: 260 33 976, se sídlem Průmyslová 1158, 391 02 Sezimovo Ústí, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 10435;
  • ACO Marine s.r.o., IČO: 601 98 729, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 3158/72, PSČ 15000, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 24872;

(dále také všechny společnosti jako „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek, na nichž je uveden odkaz na tyto zásady, odběratele, dodavatele, návštěvníky areálu na adrese našich sídel a návštěvníky námi pořádaných akcí informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

· jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

· za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;

· komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

· po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

· jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@aco.cz nebo na adrese sídla našich společností. V našich společnostech byl též jmenován DPO, společnost Datenschutz Nord, kontaktní údajedatenschutz@aco.com, můžete se tak obracet i přímo na něj. Dále je v našich společnostech činný Chief information security officer, Markus Fiedeldei, +49 4331 354-420, Markus.Fiedeldei@aco.com, který je odpovědnou osobou za ochranu osobních údajů v rámci skupiny ACO.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V případě, že navštívíte naše webové stránky, na nichž je uveden odkaz na tyto zásady, můžete zde vyplnit některé naše formuláře, kterými jsou zejména formuláře týkající se volných pozic u nás.

2. V případě, že nás kontaktujete jakožto uchazeči o práci u nás (a to jak prostřednictvím webových stránek, tak jinou cestou), budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Tyto Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat, a jsou jimi:

· jméno a příjmení;

· e-mailová adresa;

· životopis, který může obsahovat vedle výše uvedeného alespoň informace o Vašem vzdělání a o Vašich pracovních zkušenostech a o Vašich dalších znalostech či odbornosti dle požadované pozice; v případě, že v životopise uvedete nějaké další osobní údaje, jedná se o Vaše svobodné rozhodnutí nám tyto údaje poskytnout a pro účely výběrového řízení tedy budeme zpracovávat i tyto Vámi poskytnuté osobní údaje.

3. V případě, že nás navštívíte v sídlech našich společností, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě a budeme zpracovávat následující osobní údaje:

· jméno a příjmení;

· společnost, kterou při návštěvě zastupujete;

· v případě, že vjíždíte do areálu vozidlem, informace z Vašeho řidičského průkazu a RZ vozidla;

· fotografii (v případě, že nám udělíte svůj souhlas);

· kamerový záznam Vašeho pohybu po našem areálu.

4. V případě, že jste naši odběratelé či dodavatelé, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě, které budeme dále zpracovávat. Jsou jimi následující osobní údaje:

· jméno a příjmení, datum narození či IČO;

· zastupující společnost (obchodní firmu);

· adresu, telefonní číslo a e-mail;

· pracovní pozici zástupce společnosti;

· číslo bankovního účtu;

· další osobní údaje, které budou nezbytné pro splnění našeho vzájemného závazku.

5. V případě, že se budete účastnit akcí, které budeme pořádat, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě, které budeme dále zpracovávat. Jsou jimi následující osobní údaje:

· jméno a příjmení;

· adresu, telefonní číslo a e-mail;

· zastupující společnost (obchodní firmu);

· pracovní pozici zástupce společnosti;

· fotografii či kamerový záznam.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

1. V případě, že jste uchazeči o práci u nás, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v našem zájmu obsadit naše volné pozice a ve Vašem zájmu získat zaměstnání dle Vašich představ. Účelem zpracování je tedy nalezení vhodného uchazeče na námi poptávanou volnou pozici. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně stavu výběrového řízení. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem a v případě, že se budete zajímat o konkrétní pracovní pozici, budeme osobní údaje zpracovávat jen pro účely obsazení této pracovní pozice. Poskytnutí výše uvedených údajů je naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů Vás nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

2. V případě, že jste nás navštívili v sídle našich společností, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v našem zájmu na evidenci návštěv, na zajištění bezpečnosti a na ochraně majetku. V rámci našich areálů je provozován kamerový systém, tento opět slouží pouze pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Kamery jsou umístěny v celém našem areálu, proto upozornění na monitorování není umístěno u každé jednotlivé kamery, ale je umístěno u vstupu do areálu. Veškeré Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedenými účely a tyto budou použity pouze pro evidenční účely, případě za situace, kdy dojde k újmě na zdraví či škodě na majetku v průběhu Vaší návštěvy areálu, k prokázání takové újmy či škody. Pokud jde o kamerové záznamy, tyto budou užity pouze v případě, že dojde k újmě na zdraví či škodě na majetku v průběhu Vaší návštěvy areálu. Poskytnutí výše uvedených údajů je naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů Vás nemůžeme vpustit do našeho areálu.

Dále pak pokud nás navštívíte v sídle našich společností, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám udělíte pro pořízení fotografie Vaší osoby. Tyto pořízené fotografie mohou být zveřejněny v našich ACO tiskovinách (ACO listy a ACO noviny), které jsou distribuovány v rámci našich společností a mohou být šířeny i mimo společnosti. Dále pak tyto fotografie mohou být uveřejněny na našich webových stránkách a na našich sociálních sítích.

Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

3. V případě, že jste naši dodavatelé či odběratelé,zpracováváme Vaše osobní údaje zejména z důvodu, že tyto jsou potřeba pro účely plnění smlouvy či plnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních), případně z důvodu oprávněného zájmu (který spočívá zejména v tom, abychom mohli zkvalitňovat naše služby a kontaktovat Vás s našimi nabídkami). Účelem zpracování je tak především zajištění bezproblémové realizace našeho obchodního vztahu a další rozvíjení společné obchodní spolupráce. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu tak můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a pro plnění zákonné povinnosti je naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důvodem k neuzavření smlouvy nebo k ukončení další obchodní spolupráce. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení však není naším smluvním požadavkem a můžete jej kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@aco.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obchodní sdělení obdržel. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

4. V případě, že jste návštěvníkem akce, kterou pořádáme, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve vedení evidence návštěvníků akce a zajištění bezproblémového chodu akce. Jak jsme již uvedli výše, v průběhu akce budou pořizovány fotografie či kamerové záznamy tento průběh dokumentující, které slouží k tomu, aby byly následně zpřístupněny Vám, jakožto návštěvníkům akce, a zároveň slouží pro naše propagační účely. Naším cílem rozhodně není zveřejňovat jakékoli fotografie či kamerové záznamy, které by Vás zachycovaly v jakkoli nedůstojných či jinak nevhodných situacích. Pokud však zveřejníme fotografii, která Vám bude takto nedůstojná či nevhodná připadat, neváhejte nás kontaktovat na adrese gdpr@aco.cz a co nejdříve provedeme nápravu. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu také můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem Vašeho nevpuštění na akci. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení však naším smluvním požadavkem není a můžete jej kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@aco.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obchodní sdělení obdržel. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností mohou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují:

· serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

· účetní služby

· právní služby

· služby vrátnice

· marketingové služby

· zpracovatelům, kteří poskytují společnosti ostatní služby – konzultace, audity a ostatní externí služby

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů bude předložen po vyhodnocení na vyžádání.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

· Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu našich společností? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.

· Poskytujete, nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat?

· Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.

· Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

· Poskytl/a jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.

· Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

S ohledem na výše uvedená kritéria, která se mohou v čase (zejména s ohledem na změnu právních předpisů) lišit, tak nemůžeme doby uchování stanovit obecně v těchto zásadách. Vždy Vám však v případě, že se na nás obrátíte (například formou e-mailové zprávy na adrese gdpr@aco.cz sdělíme Vám k Vašemu dotazu přesnou dobu zpracování Vašich osobních údajů.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

· právo na přístup k osobním údajům;

· právo na opravu;

· právo na výmaz („právo být zapomenut“);

· právo na omezení zpracování údajů;

· právo vznést námitku proti zpracování;

· právo na přenositelnost údajů;

· právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud máte připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo máte dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v našich společnostech či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí naší e-mailové adresy gdpr@aco.cz. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

V dnešní době plné moderních technologií existuje sice nepatrné, ale přesto riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme naše zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejvhodnější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a odpovídající software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Dostupné jsou z odkazů na začátku těchto zásad.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.