Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormbrixx je modulárny systém z polypropylénu, ktorý sa na jednej strane používa ako retenčný zásobník dažďovej vody a na druhej strane ako vsakovací objekt dažďovej vody. Systém tvorí základné prvky, ktoré sa pomocou inteligentného "click" systému pokladajú vo zväzkoch, čím sa vytvára štrukturálnu pevnosť celého systému.

Neobmedzená kontrola a údržba celého systému je možná vďaka jeho dobrej priestupnosti. V porovnaní s bežnými systémami znižuje stohovateľnosť základných prvkov náklady na dopravu a tým aj produkciu CO2. Potreba miesta v sklade aj na stavenisku sa tým zníži o viac ako polovicu.

ACO Stormbrixx SD - vhodný pre parkovisko osobných áut s prístupom pohotovostných vozidiel


Výhody produktu

 • odolnosť a zaťažiteľnosť konštrukcie vďaka tehlovej väzbe
 • možnosť jednoduchej a priebežnej údržby a inšpekcie
 • nízke náklady na prepravu v dôsledku stohovateľnosti základných prvkov
 • ekonomická doprava a praktická manipulácia na stavenisku - nižšia produkcia CO2
 • jednoduchá inštalácia s modulárnym princípom
 • vysoký úžitkový objem 95%Oblasti použitia

 • Zelené plochy, prechádzané žacími strojmi
 • Pešie zóny, chránené pred dopravou prekážkami (stĺpiky, stožiare)
 • Vjazdy parkovísk, možnosť vjazdu vozidiel záchranného systému
 • Parkovisko, možnosť vjazdu vozidiel záchranného systému
 • Prístupové cesty k nehnuteľnostiam s pravidelným pojazdom špeciálnych vozidiel (smetiari alebo cisterny) ako aj
 • dopravnej obsluhyVrstvyPochôdznyPojazdné
Výška krytia
min/max
(mm)
Max inštal. hĺbka
(mm)
Výška krytia
min/max

(mm)
Max inštal. hĺbka
(mm)
1800/20002914800/20002914
2800/20003828800/20003828
3Na dopyt u našich technických poradcov!ACO Stormbrixx SD bol v roku 2017 testovaný spoločnosťou pre výskum materiálov a skúšobný ústav v stavebníctve Leipzig GmbH (MFPA Leipzig).

Výhody produktu SD

 • výška jednej vrstvy: 914 mm
 • počet základných prvkov / m3: 3
 • objem základného prvku: 319 l
 • využiteľnosť: 97%
 • min. výška krytia: 0,8 m
 • max. výška krytia: 2,0 m
 • MFPA certifikátRecyklovaný polypropylénový materiál poskytuje robustné a odolné riešenie voči korózii zároveň tvorí základ infiltračného systému s dlhou životnosťou. Základné prvky tvoria nosnú štruktúru.

Základné prvky je možné poliť rezaním - možno integrovať do celého systému.

Základné prvky sú položené a spojené do väzby, aby sa vytvorila štrukturálna tuhosť v celom systéme.

Funkčný dizajn kombinovaný s inteligentným systémom snap-lock zaisťuje bezproblémovú manipuláciu a rýchlu inštaláciu.

Obvodové bočné panely systému ponúkajú spoľahlivý základ pre vrstvy geotextílie.

Nosné piliere sa tiež plnia dažďovou vodou. Malé otvory v spodnej časti pilierov optimalizujú nakladanie s vodou v produkte.

Vďaka otvorenej štruktúre ACO Stormbrixx môžu mať inšpekčné kamery voľný priechod skrz systém.

Vďaka otvorenej štruktúre ACO Stormbrixx má tiež čistiaca hlavica voľný priechod skrz systém.

Vsakovanie dažďovej vody - účinné vytváranie zásob novej podzemnej vody

Vytváranie novej podzemnej vody je jedným z ústredných tém hospodárenia s dažďovou vodou. Vďaka vývoju vsakovacieho systému ACO Stormbrixx ponúka ACO koncept, ktorý predstavuje ekologicky cenné a účinné riešenie pri odvodňovaní novo budovaných projektov v pozemnom staviteľstve, dopravnej infraštruktúre či rezidenčnej výstavbe, ako aj pri následnom odvodnení nepriepustných verejných alebo súkromných plôch s následným vsakovaním. Pri vsakovaní sa dažďová voda najprv zhromažďuje v odvodňovacom systéme ACO Stormbrixx a potom postupne vsakuje do okolitej pôdy.

Základom pre vsakovanie je nemecká norma DWA-A-138 vsakovacie zariadenie zrážkových vôd. Okolitá pôda musí mať schopnosť vsakovania a nesmie v podloží obsahovať žiadnu vzdúvajúcu sa vrstvu pôdy. Prostredníctvom vsaku sa do pôdy resp. do podzemnej vody nesmú dostať žiadne škodlivé látky.

Retencia dažďovej vody - regulovaný odtok

Regulovaný odtok dažďovej vody do kanalizačného systému alebo vodného toku je stále dôležitejší predovšetkým pri silných zrážkach. Najvyšší prietok dažďovej vody pri búrke sa tak utlmí a rozloží na dlhšiu dobu. Retenčná nádrž ACO Stormbrixx môže dažďovú vodu najprv zachytávať a zadržiavať, aby ju potom kontrolovane a s časovým oneskorením vypúšťať do vodného toku či kanalizačného systému. Základom pre návrh je technická norma TNV 75 9011 Hospodárenie sa zrážkovými vodami.

Tlmenie zrážok

Pod tlmením zrážok sa chápe postup, pri ktorom sa najvyššia prietoková hodnota búrky rozloží na dlhšie časové obdobie tak, že sa voda odvádza pomaly a redukuje sa nárazové odtokové množstvo vody. Pre tento účel ACO ponúka regulátor odtoku ACO Q-Brake, ktorý je optimálnym riešením pre riadené a bezpečné vypúšťanie vody od 1 do 100 l / s.

ACO D21 - cenník vonkajšieho odvodnenia 2021 (od 1.1.21)xls
ACO Stormbrixx - technické listypdf
ACO Q-Brake regulátor odtokupdf
ACO Stormbrixx - návod na pokládkupdf
ACO Stormbrixx - návod na údržbupdf
Technické výkresy ACO Stormbrixx SDpdfdwg