Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormbrixx je modulárny systém z polypropylénu, ktorý sa na jednej strane používa ako retenčný zásobník dažďovej vody a zároveň ako vsakovací objekt dažďovej vody. Systém tvoria základné prvky, ktoré sa pomocou inteligentného "click" systému pokladajú vo zväzkoch, čím sa vytvára štrukturálnu pevnosť celého systému.

Neobmedzená kontrola a údržba celého systému je možná vďaka jeho dobrej priestupnosti. V porovnaní s bežnými systémami znižuje stohovateľnosť základných prvkov náklady na dopravu a tým aj produkciu CO2. Potreba miesta v sklade aj na stavenisku sa tým zníži o viac ako polovicu.

ACO Stormbrixx HD - ideálny pod dopravné plochy


Výhody produktu

 • odolnosť a zaťažiteľnosť konštrukcie vďaka vzájomnej väzbe prvkov
 • možnosť jednoduchej a priebežnej údržby a inšpekcie
 • nízke náklady na prepravu v dôsledku stohovateľnosti základných prvkov
 • ekonomická doprava a praktická manipulácia na stavenisku - nižšia produkcia CO2
 • jednoduchá inštalácia modulárnym princípom
 • vysoký úžitkový objem 95%

Oblasti použitia

 • Zelené plochy, bez vozidiel
 • Zelené plochy, prechádzané žacími strojmi
 • Pešie zóny, chránené pred dopravou prekážkami (stĺpiky, stožiare)
 • Vjazdy k parkoviskám, možnosť vjazdu vozidiel záchranného systému
 • Parkovisko, možnosť vjazdu vozidiel záchranného systému
 • Prístupové cesty k nehnuteľnostiam s pravidelným pojazdom špeciálnych vozidiel (smetiari alebo cisterny)
 • Parkovacie plochy a vedľajšie dopravné trasy, ktoré nie sú neustále využívané frekventovanou prevádzkou (najmä stacionárna doprava, bez dopravných trás)
 • Dopravné cesty s hustou premávkou: iba po konzultácii s technickým tímom ACOVrstvyPochôdznePojazdné
Výška krytia min/max
(mm)
Max inštal. hĺbka
(mm)
Výška krytia min/max
(mm)
Max inštal. hĺbka
(mm)
1800/340040101000/34004010
2800/340046201000/34004620
3800/340052301000/34005230
4Prosím kontaktujte technický tým ACO!

ACO Stormbrixx HD získal v roku 2013 všeobecné stavebné schválenie Z-42.1-500 udelené Nemeckým inštitútom pre stavebníctvo (DIBt) - overujú bezpečnosť použitia systému a jeho montáže.

Výhody produktu HD

 • výška jednej vrstvy: 610 mm
 • základných prvkov / m3: 4,5
 • objem základného prvku: 209 l
 • využiteľnosť: 95%
 • min. výška krytia: 1,0 m
 • max. výška krytia: 3,40 m
 • DIBt certifikátRecyklovaný polypropylénový materiál poskytuje robustné a odolné riešenie voči korózii zároveň tvorí základ infiltračného systému s dlhou životnosťou. Základné prvky tvoria nosnú štruktúru.

Základné prvky je možné poliť rezaním - možno integrovať do celého systému.

Základné prvky sú položené a spojené do väzby, aby sa dosiahla štrukturálna tuhosť v celom systéme.

Funkčný dizajn kombinovaný s inteligentným systéme snap-lock zaisťuje bezproblémovú manipuláciu a rýchlu inštaláciu.

Obvodové bočné panely systému ponúkajú spoľahlivý podklad pre pokládku geotextílie.

Nosné piliere sa tiež plnia dažďovou vodou. Malé otvory v spodnej časti pilierov optimalizujú nakladanie s vodou v produkte.

Vďaka otvorenej štruktúre ACO Stormbrixx majú inšpekčné kamery voľný priechod skrz systém.

Vďaka otvorenej štruktúre ACO Stormbrixx má tiež čistiaca hlavica možnosť voľného priechodu systémom.

Vsakovanie dažďovej vody - účinné vytváranie nových zásob podzemnej vody

Vytváranie novej podzemnej vody je jedným z ústredných tém hospodárenia s dažďovou vodou. Vďaka vývoju vsakovacieho systému ACO Stormbrixx ponúka ACO koncept, ktorý predstavuje ekologicky cenné a účinné riešenie pri odvodňovaní novo budovaných projektov v pozemnom staviteľstve, dopravnej infraštruktúre či rezidenčnej výstavbe, ako aj pri následnom odvodnení nepriepustných verejných alebo súkromných plôch s následným vsakovaním. Pri vsakovaní sa vznikajúca dažďová voda najprv zhromažďuje v odvodňovacom systéme ACO Stormbrixx a potom postupne vsakuje do okolitej pôdy.

Základom pre vsakovanie je nemecká norma DWA-A-138 pre vsakovacie zariadenia zrážkových vôd. Okolitá pôda musí mať schopnosť vsakovania a nesmie v podloží obsahovať žiadnu vzdúvajúcu sa vrstvu pôdy. Prostredníctvom priesaku sa do pôdy resp. do podzemnej vody nesmú dostať žiadne škodlivé látky.

Retencia dažďovej vody - regulovaný odtok

Regulovaný odtok dažďovej vody do kanalizačného systému alebo vodné toky je stále dôležitejšie predovšetkým pri silných zrážkach. Najvyššia prietoková hodnota dažďovej vody pri búrke sa tak utlmí a rozloží na dlhšiu dobu. Ako retenčná nádrž môže ACO Stormbrixx dažďovú vodu najprv zachytávať a zadržiavať, aby ju potom kontrolovane a s časovým oneskorením vypustila do vodného toku či kanalizačného systému. Základom pre návrh je odvetvová technická norma TNV 75 9011 Hospodárenie sa zrážkovými vodami.

Tlmenie zrážok

Pod tlmením zrážok sa chápe postup, pri ktorom sa najvyššia prietoková hodnota búrky rozloží na dlhšie časové obdobie tak, že sa voda odvádza pomaly a redukuje sa nárazové odtokovej množstvo vody. Pre tento účel ACO ponúka regulátor odtoku ACO Q-Brake, ktorý je optimálnym riešením pre riadené a bezpečné vypúšťanie vody od 1 do 100 l / s.

ACO D21 - cenník vonkajšieho odvodnenia 2021 (od 1. 3. 2021)xls
ACO Stormbrixx - Prospektpdf
ACO Stormbrixx - technické listypdf
ACO Q-Brake regulátor odtokupdf
ACO Stormbrixx - návod k pokládkepdf
ACO Stormbrixx - návod k údržbepdf
Technické výkresy ACO Stormbrixx HDpdfdwg