Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY č. 2/2024

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY č. 2/2024 I.

Úvodné ustanovenie

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami (ďalej len „podmienky“) sa riadi predaj a distribúcia výrobkov a tovaru (ďalej len „produkty“) spoločnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o., Pávov 141, 586 01 Jihlava, IČO: 25980009, DIČ: CZ25980009, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 62464 (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Tieto podmienky platia vždy, pokiaľ ich ďalej neupravuje, nerozširuje alebo nemení rámcová kúpna zmluva, jednotlivá kúpna zmluva, jednotlivá ponuka alebo kogentné ustanovenia obchodného zákonníka, poprípade iného právneho predpisu.

1.3 Predávajúci za ďalej stanovených podmienok dodáva kupujúcemu predmetné produkty vid článok II. a kupujúci sa zaväzuje za ďalej stanovených podmienok tieto výrobky odoberať a zaplatiť za nich kúpnu cenu.

1.4 Podmienky sú voľne dostupné kupujúcemu na internetových stránkach predávajúceho www.aco.sk, poprípade sú k dispozícii na vyžiadanie v centrále spoločnosti ACO, Pávov 141, 586 01 Jihlava, ČR alebo u ktoréhokoľvek regionálneho manažéra predávajúceho. Kupujúci potvrdzuje zoznámenie sa s týmito podmienkami zmluvou alebo objednávkou.

II. Predmet dodávky

2.1 Predmetom dodávky je predaj a distribúcia produktov predávajúceho kupujúcemu, ktoré sú špecifikované v aktuálnych cenníkoch predávajúceho alebo v samostatných ponukách. Vydané cenníky, prospekty a iné dokumenty sú len informatívne a produkty v nich vyobrazené preto nie je možné považovať za vzory.

2.2 Jedná sa o predaj a distribúciu predovšetkým produktov vyrábaných a dodávaných holdingom ACO Severin Ahlmann SE & Co. KG.

2.3 Produkty sú na trh dodávané predávajúcim podľa požiadaviek platných technických noriem, zákonov, nariadení vlády a iných dotknutých predpisov. K produktom je vystavované Prehlásenie o zhode, prípadne Prehlásenie o parametroch, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.aco.sk lebo na vyžiadanie u predávajúceho. Dodávatelia predávajúceho preukazujú systém akosti podľa ISO.

III. Spôsob dodávok

3.1 Produkty sú dodávané na základe písomnej kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie tiež dodávka tovaru predávajúcim na základe písomnej objednávky zaslanej kupujúcim, následne potvrdeným dodacím listom kupujúcim k danej zákazke.

3.2 Objednávka je považovaná za prijatú až písomným potvrdením objednávky predávajúcim. Prijatú objednávku je možné meniť len so súhlasom predávajúceho, inak je považovaná za záväznú.

3.3 Náležitosti objednávky: kontaktné údaje na kupujúceho, presná špecifikácia produktu (najlepšie objednávkovým číslom predávajúceho) a jeho množstvo, požadovaný termín dodávky (podľa potreby kupujúceho a podľa možností predávajúceho), spôsob dopravy, meno, zaradenie a kontaktné údaje na osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru, presné miesto dodania (v prípade dopravy produktov predávajúcim). Objednávku je oprávnená vystaviť iba osoba jednajúca za právnickú osobu alebo osoba z jeho pracovného zaradenia poprípade postavenia je možné usúdiť oprávnenosť k tomuto úkonu.

3.4 Písomné objednávky je možné posielať predávajúcemu v elektronickej podobe e-mailom, poprípade faxom na kontakty predávajúceho k tomu určené.

IV. Ceny a dodacie podmienky

4.1 Ceny produktov sú stanovené cenníkmi predávajúceho, ktorý si vyhradzuje právo zmeny cien v priebehu roka a to buď formou vydania nového cenníka, alebo prechodnou úpravou cenníkových cien. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť vydanie nového cenníka alebo prechodnú úpravu cenníkových cien bez zbytočného odkladu kupujúcemu.

4.2 Predávajúci je operatívne oprávnený ceny produktov zvýšiť po dohode s kupujúcim v prípade preukázateľného a nezavineného nárastu výrobných nákladov a iných vstupov.

4.3 Doručením riadnej objednávky kupujúci akceptuje ceny predmetných produktov podľa cenníkov aktuálne platných ku dňu doručenia príslušnej objednávky. Cenníkové ceny môžu byť za určitých podmienok v ponuke predávajúceho percentuálne ponížené podľa dohody s kupujúcim alebo môžu byť uvedené objektové či zákazkové ceny. Dodacie termíny sú pre predávajúceho záväzné len strán riadnych – potvrdených objednávok. Pre termín dodávky je určujúcim kritériom deň, v ktorý bola objednávka predávajúcemu doručená.

4.4 Platnosť cenovej ponuky vydanej predávajúcim je stanovená na dobu jedného mesiaca od dátumu vydania ponuky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.5 Cena produktov (pokiaľ to nie je dohodnuté inak) je splatná ihneď pri odbere tovaru alebo najneskôr podľa splatnosti dohodnutej v rámcovej kúpnej zmluve, jednotlivej kúpnej zmluve alebo v jednotlivej ponuke a je vždy uvedená na faktúre – daňovom doklade. Na splatnosť faktúr nemá vplyv ani prípadné začaté reklamačné konanie. Predávajúci vykonáva priebežnú fakturáciu prípadných čiastkových častí dodávky zmluvného vzťahu podľa dát čiastkových dodávok celej zákazky riešenej jednou objednávkou.

4.6 V prípade úhrady faktúry pred dátumom splatnosti uvedeným na daňovom doklade, je kupujúci oprávnený požadovať skonto za rýchlu platbu, pokiaľ bolo skonto za predčasnú platbu súčasťou danej kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť plnú fakturovanú cenu. Následne dodávateľ vystaví doklad na skonto odberateľovi. Pri úhrade formou prevodu z bankového účtu je pre výpočet skonta rozhodný deň pripísania čiastky na účet predávajúceho. Skonto je kupujúci oprávnený uplatniť len za predpokladu kontinuity dodržiavania lehôt splatnosti po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Skonto teda nemôže byť uplatnené v prípade, že je kupujúci voči predávajúcemu v omeškaní s úhradou akejkoľvek inej splatnej faktúry vystavenej predávajúcim.

4.7 Vzhľadom k zákazkovému charakteru produktov segmentu DB (Profesionálne odvodnenie budov a kúpeľní) a atypických okien je predávajúci v prípade objednania a nevyzdvihnutia týchto produktov kupujúcim oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu obstarávacej ceny atypických produktov a zároveň úhradu dopravných nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dopravou atypických produktov na sklad predávajúceho. Objednaný tovar, ktorý nie je štandardne držaný skladom a je dodaný výhradne na žiadosť zákazníka, musí zákazník odobrať a uhradiť. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný už v ponukovom konaní.

4.8 Predávajúci má v prípade omeškania so splatením ceny dodávky realizovanej s kupujúcim nárok na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4.9 Predávajúci je oprávnený stanoviť kupujúcemu finančný limit pre čerpanie produktov, pričom tovar prípadne požadovaný kupujúcim nad tento limit bude riešený zo strany predávajúceho individuálne. V prípade prečerpania limitu môže predávajúci po kupujúcom žiadať napríklad vystavenie zaisťovacej zmenky podľa podmienok predávajúceho alebo žiadať platbu v hotovosti alebo dopredu pred dodaním produktov.

4.10 V prípade omeškania splatností faktúr alebo faktúry kupujúcim alebo pri prečerpaní limitu kupujúcim, poprípade pokiaľ kupujúci inak porušil zmluvný vzťah, je predávajúci oprávnený zastaviť dodávky produktov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu bez akýchkoľvek právnych alebo iných dôsledkov. Predávajúcemu týmto nezaniká nárok na prípadné zmluvné a zákonné sankcie a dôsledky voči kupujúcemu.

V. Zvláštne záväzky / preprava

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vykonávať dodávky predmetných produktov pre kupujúceho u bežného štandardného sortimentu (určeného predávajúcim) v najkratšom možnom termíne, s ohľadom na aktuálny sortiment a množstvo skladových zásob predávajúceho. U ostatného sortimentu podľa individuálnych podmienok vyplývajúcich z charakteru tovaru.

5.2 Termíny plnenia môžu byť dané kúpnou zmluvou alebo potvrdenou objednávkou. Zmena termínu plnenia musí byť odsúhlasená predávajúcim i kupujúcim.

5.3 Potvrdením dodacieho listu je potvrdené prevzatie dokladov k produktom. Prevzatím produktov tiež kupujúci preberá zodpovednosť za škodu z tovaru.

5.4 Produkty sú dodané ich prevzatím a naložením na prepravný prostriedok kupujúceho, odberom v sklade predávajúceho alebo v prípade dodávky produktov vrátane dopravy ich predaním a prevzatím na mieste dohodnutej dodávky. Spôsob dodania produktov by ideálne mal byť dopredu stanovený, vrátane dodacích podmienok, ako predovšetkým ceny dopravy, termínu vykládky/nakládky, druh prepravného prostriedku s ohľadom na miesto vykládky, presnú adresu vykládky, kontaktnú osobu a telefón na ňu. Prípadná cena za dopravu môže byť predávajúcim účtovaná na daňovom doklade spoločne s dodávanými produktmi alebo samostatne.

5.5 Kupujúci je povinný zaistiť pre bezpečnú možnosť dodávky produktov na miesto určenia všetky nutné náležitosti, ako predovšetkým manipulačnú techniku, zaistenie príjazdu na miesto, zodpovednú osobu atď. V prípade nedodržania týchto požiadaviek je šofér prepravného vozidla oprávnený vykládku odmietnuť predovšetkým s ohľadom na možné zranenia osôb, poškodenie majetku alebo vzniku ekologických škôd. U oprávneného odmietnutia hradí všetky viac náklady spojené s prepravou produktov kupujúci. Kupujúci je preto povinný ihneď informovať predávajúceho o prípadných prekážkach tak, aby im bolo možné náklady zamedziť alebo ich aspoň minimalizovať

5.6 Pokiaľ má kupujúci pre odber produktov zaisteného vlastného prepravcu, je tento povinný sa preukázať písomným povolením kupujúceho k prevzatiu tovar od predávajúceho. K prevzatiu tovaru sa musí odberateľ alebo jeho zmluvný prepravca dostaviť na dopredu dohodnuté miesto v dopredu dohodnutý čas.

5.7 Doprava produktov zaisťovaná predávajúcim musí byť dopredu dohodnutá a je riadená samostatným predpisom. Pro Slovensko sú stanovené 2 závozové dny v rámci pracovného týždne. V závozové dni sú produkty distribuované predávajúcim formou bezplatnej prepravy až ku kupujúcemu pri dodávkach s fakturačnou cenou vyššou než 280,- € bez DPH. (Závozové dni sú určené nakládkou v ČR, a to pondelok a streda + 1-2 dny). V ostatných prípadoch hradí dopravu kupujúci. U dodávok s fakturačnou cenou do 280,- € bez DPH je vždy účtovaný manipulační poplatok vo výške 23,- € bez DPH. 5.8 V prípade márneho nájazdu (zákazník odmietne bez predchádzajúceho avíza prevziať tovar) bude nasledujúci pokus účtovaný podľa platného cenníka dopravcu.

VI. Obalový materiál / vratky produktov

6.1 Obalovými materiálmi sa rozumejú palety a skladacie rámy používané pre manipuláciu a dopravu tovaru. Obalové materiály nie sú súčasťou ceny výrobku a budú kupujúcemu fakturované súčasne s dodanými produktmi.

6.2 Aktuálne ceny EUR paliet nájdete v cenníku dostupnom na webovej stránke www.aco.sk. Vrátenie EUR paliet nie je možné. 6.2 Aktuálne ceny dreveného rámu pre EUR palety nájdete v cenníku dostupnom na webovej stránke www.aco.sk. Vrátenie ohrádok na EUR palety nie je možné.

6.3 Vrátky produktov sú možné len po predchádzajúcej dohode so zástupcom predávajúceho a musí sa jednať len o nepoškodený tovar do maximálnej fakturovanej výšky 1.000,- € bez DPH. Manipulačný poplatok za naskladnenie tovaru späť na sklad ACO činí 10 % z predajnej (fakturovanej) ceny v prípade vrátenia tovaru do 3 mesiacov od dodania, v ostatných prípadoch činí 25 %. Dopravu tovaru na sklad do Pávova 141, Jihlava – Česká republika hradí subjekt, ktorý tovar vracia.

VII. Záručné podmienky

7.1 Spoločnosť ACO Stavební prvky spol. s r.o. poskytuje štandardne na výrobky dodávané na slovenský trh záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať od prevzatia výrobku kupujúcim alebo od dátumu, kedy tak mal kupujúci urobiť, ak sa dostal do omeškania s prebierkou. U výrobkov vyžadujúcich uvedenie do prevádzky (typicky vnútorné odlučovače tukov alebo čerpacia technika) začína záručná lehota plynúť od dátumu uvedenia do prevádzky, pokiaľ toto prebehne najneskôr do 90 dní od prevzatia výrobku kupujúcim.

7.2 U výrobkov so štandardnou zárukou 24 mesiacov je možné dohodnúť v závislosti na miestnych podmienkach, spôsobu aplikácie a spôsobu následného užívania produktu predĺženú záručnú dobu. Táto musí byť špecifikovaná písomne v kúpnej zmluve alebo na samostatnom záručnom liste potvrdzujúcom predĺženie záručnej doby konkrétneho produktu pre konkrétnu aplikáciu.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru nesprávnou manipuláciou, prepravou, použitím, inštaláciou, zanedbanou údržbou,skladovaním a dopravou. S produktmi smie byť nakladané len podľa pokynov a doporučení výrobcu, predovšetkým musia byť dodržané montážne a prevádzkové návody, postupy, predpísané revízie vybraných zariadení, detaily uloženia a ostatné technické predpisy. Záruka sa tiež nevzťahuje na štandardnú povrchovú úpravu liatinových roštov a poklopov. Povrchová korózia týchto prvkov nie je dôvodom k prípadnej reklamácii.

7.4 Všetky prípadné reklamácie budú riešené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

7.5 U zjavných poškodení produktov, ktoré sú zistiteľné okamžite po prevzatí tovaru kupujúcim je kupujúci povinný tieto nedostatky okamžite reklamovať u predávajúceho a to ešte pred zabudovaním produktov do stavby.

7.6 Odvodňovacie žľaby z polymerického betónu, produkty drenáží, káblových chráničiek, kanalizačného potrubia a ich príslušenstva, zatrávňovacie a štrkové panely, nádrže na vodu a pivničné svetlíky môžu byť skladované aj na otvorenej ploche. Ostatné produkty popr. komponenty podliehajúce vplyvom vonkajšieho prostredia a žľaby, ktorých pevnou súčasťou je kovový rošt či zvlášť dodávané mriežky, musia byť skladované v zastrešených objektoch.

VIII. Postup pri reklamáciách / reklamačný poriadok

8.1 Reklamácia musí byť uplatnená kupujúcim vždy u predávajúceho, teda toho právneho subjektu, u ktorého bol produkt kupujúcim zakúpený. Reklamácia môže teda byť uplatňovaná priamo u spoločnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o. len priamym kupujúcim u tejto spoločnosti, na ktorého bol vystavený daňový doklad a to okamžite po zistení akéhokoľvek poškodenia.

8.2 Nahlásená reklamácia je prijatá k posúdeniu predávajúcim až po doložení daňového dokladu a potvrdeného dodacieho listu k reklamovaným produktom kupujúcim. Na základe týchto dokladov musí byť preukázané, že sa jedná o produkty v záručnej dobe. Následne je o reklamácii spísaný predávajúcim reklamačný protokol, ktorý musí byť podpísaný i kupujúcim. Kompetentný zástupca predávajúceho následne rozhodne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich dní od doručenia reklamácie o oprávnenosti alebo neoprávnenosti reklamácie. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť i na individuálnej lehote pre vyriešenie reklamácie od jej uplatnenia.

8.3 Viditeľné poškodenia musia byť kupujúcim nahlásené predávajúcemu ihneď po ich zistení a to maximálne do troch pracovných dní od ich zistení. S poškodenými produktmi nesmie byť od tohto okamžiku nijak nakladané, zvlášť potom nemôžu byť zabudované do stavby. U skrytých poškodení je kupujúci povinný tieto oznámiť predávajúcemu bez omeškania po ich zistení s tým, že do vyjadrenia alebo príjazdu zástupcu predávajúceho nesmie byť manipulované s produktmi a ani konštrukciou, v ktorej sú prípadne zabudované. Oznámenie poškodenia musí byť zo strany kupujúceho vždy písomné a musí obsahovať okrem iného i popis tohto poškodenia alebo poškodení. Uplatňovaná reklamácia musí vždy spĺňať podmienky zákona.

8.4 Kupujúci je vždy povinný v rámci reklamácie alebo oznámenia poškodenia umožniť prístup predávajúcemu k reklamovanému produktu pre overenie jeho stavu a povoliť mu realizáciu akýchkoľvek opatrení pre získanie podkladov nutných pre riadne vyšetrenie reklamácie.

8.5 Predávajúci môže v prípade uznania reklamácie navrhnúť i iný spôsob vybavenia reklamácie než pôvodne navrhovaný spôsob kupujúcim a to predovšetkým v prípade, kedy tento spôsob nie je vhodný alebo možný k vybaveniu reklamácie. Reklamácia môže byť riešená s ohľadom na charakter poškodenia buď opravou tovaru, výmenou tovaru za nepoškodený, zľavou z kúpnej ceny, alebo dodaním chýbajúceho produktu.

8.6 V prípade, že kupujúci nedodrží jednu alebo viacej z uvedených zásad, je reklamácia právne neúčinná a predávajúci nie je povinný ju riešiť. V tomto prípade zaniká kupujúcemu právo na záruku daného produktu a predávajúci je týmto zbavený i zodpovednosti z poškodení produktu i prípadných budúcich zodpovedností z poškodení produktu.

8.7 Reklamáciu nemožno uplatniť na produkty, ktoré boli predané za nižšiu cenu kupujúcemu z dôvodu ich poškodení a predávajúci nenesie ani zodpovednosť za dôsledky zabudovania týchto výrobkov do stavby.

8.8 Preukázateľné náklady vzniknuté predávajúcemu vplyvom riešenia reklamácie poškodenia produktu môžu byť kupujúcemu v prípade oprávneného neuznania reklamácie preúčtované s tým, že kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Kupujúci nadobúda vlastníckeho práva k produktu až po jeho úplnom zaplatení. Pri riešení platby za produkt zmenkou alebo šekom je nadobudnutie vlastníckeho práva účinné pripísaním danej čiastky na účet predávajúceho. Do nadobudnutia vlastníckeho práva k produktu nesmie kupujúci tento produkt použiť k plneniu svojich záväzkov voči tretej osobe, dávať ho do zástavy alebo s ním poskytovať záruky bez súhlasu predávajúceho.

9.2 Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o. predávať alebo inštalovať samostatné mreže (rošty) alebo samostatné žľaby z polymerického betónu. V prípade, že by pri akejkoľvek realizácii došlo k položeniu mreží (roštov) s označením firmy ACO na monolitické, klasickou cestou realizované korytá, bude táto skutočnosť predávajúcim považovaná za nekalé súťažné jednanie v zmysle príslušných ustanovení zákona a budú podniknuté príslušné právne kroky.

9.3 Ak sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinné alebo neuskutočniteľné alebo obsahujú tieto podmienky medzery, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.

9.4 Pre zmluvné vzťahy je záväzný výlučne právny rád České republiky.

9.5 Predávajúci nie je viazaný prípadnými všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami kupujúceho.

9.6 Kupujúci potvrdzuje zoznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami objednaním produktov predávajúceho a zaväzuje sa tým k ich plneniu v rámci zmluvného vzťahu.

9.7 Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné od 15. 3. 2024 až do vydania nových.

VO a DP boli vydané v Jihlave dňa 7. 2. 2024